Samenvattingen onderzoeken afstudeerders

Onder de tabbladen hieronder staan de samenvattingen van de onderzoeken van onze afstudeerders. Als je geïnteresseerd bent om meer te lezen, dan kun je contact opnemen via administratie@muses.nl.

  • Wijzer met Kids
  • Interculturele communicatie
  • Zelfkennis
  • Zelfvertrouwen

Om vrijwilligers voor te bereiden op vrijwilligerswerk in het buitenland biedt Stichting Muses een voorbereidingstraining aan. In deze voorbereidingstraining worden tien competenties bevordert. Stichting Muses heeft van projecteigenaren en vrijwilligers gehoord dat de competentie zelfvertrouwen belangrijk is. Om als vrijwilliger optimaal te kunnen functioneren is het volgens onderzoek van Stichting Muses belangrijk om alle tien de competenties te bezitten. Zij willen dan ook weten hoe zij de competentie zelfvertrouwen kunnen bevorderen in de voorbereidingstraining. Om antwoord te kunnen geven op deze wens is de volgende hoofdvraag opgesteld; “Hoe kunnen de trainers van Stichting Muses de competentie zelfvertrouwen in een sociale en interculturele context bevorderen bij de vrijwilligers voordat zij naar het buitenland gaan?” Deze hoofdvraag is vervolgens opgedeeld in vier deelvragen. Deze deelvragen richten zich op het belang van zelfvertrouwen en hoe zelfvertrouwen te bevorderen is. Daarnaast wordt er onderzocht op welke aspecten van zelfvertrouwen de vrijwilligers aandacht nodig hebben en hoe de trainers van Stichting Muses het zelfvertrouwen al bevorderen in de voorbereidingstraining.

Het onderzoek is opgezet door middel van een literatuur- en praktijkonderzoek. De deelvragen wat het belang is van zelfvertrouwen en hoe dit te bevorderen is zijn beantwoord met wetenschappelijke literatuur. Om te meten op welke aspecten van zelfvertrouwen de vrijwilligers aandacht nodig hebben is gebruik gemaakt van de Sojourner Self-Efficacy in Communication scale (SSEC). Deze kwantitatieve data is vervolgens geanalyseerd met SPSS25. Om te meten hoe de trainers van Stichting Muses het zelfvertrouwen bevorderen is een observatieschaal gemaakt. Deze schaal is gebaseerd op de theorie hoe het zelfvertrouwen te bevorderen is.

Uit de resultaten is gebleken dat zelfvertrouwen bij Stichting Muses gaat om het sociaal zelfvertrouwen in een interculturele context. Het hebben van zelfvertrouwen is van belang zodat de vrijwilligers zo sociale interacties aan gaan zonder culturele barrières. Om dit te bevorderen kunnen zes factoren worden ingezet. Dit zijn factoren als ervaring hebben met een taak en visualisatie. Uit de vragenlijst is gebleken dat de vrijwilligers een vrij hoog zelfvertrouwen ervaren, maar dat er op enkele punten nog verbetering is te halen. Wanneer de vrijwilligers communiceren met iemand die zij niet leuk vinden op de projecten in het buitenland, ervaren zij een verlaagd zelfvertrouwen. Uit de observatie bleek dat de trainers van Stichting Muses al veel factoren inzetten die het zelfvertrouwen bevorderen. Echter bleek dat enkele factoren op een verkeerde manier werden ingezet. Om de competentie te bevorderen kan de kennis over culturen worden bevordert, omdat het zelfvertrouwen in een interculturele context is. Om de vaardigheden te bevorderen kunnen de trainers van Stichting Muses alle vrijwilligers actief mee laten spelen in een praktijksimulatie. Ook kunnen de trainers de vrijwilligers leren visualiseren. Om de attitude te bevorderen kunnen de trainers de vaardigheid zelfspraak inzetten zodat de vrijwilligers zich weer goed gaan voelen op slechte momenten.

De uitkomsten van de vragenlijst is niet generaliseerbaar over alle vrijwilligers door een te lage respons. De totale respons is uitgekomen op 7,06% wat neer kwam op 36 reacties. Daarnaast is de observatie maar één keer uitgevoerd waardoor het lastig is te zeggen of de factoren altijd op deze wijze worden ingezet zoals gemeten is voor dit onderzoek.